ayx王者荣耀

饮用水指示

2020年12月16日欧洲议会和理事会关于人类消费用水质量的指令(EU) 2020/2184

 • BG.
 • CS
 • 达
 • 德
 • el
 • EN.
 • es.
 • ET.
 • FI.
 • FR.
 • 人力资源
 • 胡
 • 它
 • lt
 • lv
 • 太
 • 问
 • pl
 • Pt.
 • RO.
 • SK.
 • sl
 • SV.

食品接触材料规定

法规(EC)欧洲议会1935/2004年和2004年10月27日的理事会旨在与食品和废除指令与89/109 / EEC联系的材料和物品

 • BG.
 • CS
 • 达
 • 德
 • el
 • EN.
 • es.
 • ET.
 • FI.
 • FR.
 • 人力资源
 • 胡
 • 它
 • lt
 • lv
 • 太
 • 问
 • pl
 • Pt.
 • RO.
 • SK.
 • sl
 • SV.